Tuesday, December 9, 2008

கொங்கு வட்டார வழக்கு - ஏழாவது பாகம்


1.அவியொ - அவர்கள்

2.உங்குனாலே - உங்களாலே

3.அட்டி - கழுத்தில் அணியும் அணி

4.அடிச்சோறு - பாத்திரத்தின் அடியில் தீய்ந்த சோறு

5.அத்துப்படி - முழுவதும் தெரிந்த நிலை

6.அதிக்களம் - ஆணவம்

7.அல்லை - இடுப்பு

8.எரப்பாணி - இரந்து உண்ணுபவன்

9.எருக்காலி - பயந்து நடுங்குவன்

10.ஏர்க்கால் - மாட்டு வண்டியின் முன்பக்கம்

11.ஏறுவெயில் - கதிரவன் மேல் செல்லும் நேரம்

12.ஒடை அடித்தல் - காயடித்தல்

13.ஒவை - மரக்கிளையை அசைத்தல்

14.ஓடை - மேட்டு நிலம்

15.ஓணவாய் - பானையின் உடைந்த வாய்ப்பகுதி

16.கடக்கால் - அடித்தளம்

17.கூடுதொறை - ஆறுகள் கூடுமிடம்

18.கோயல் - கோவில்

19.கச்சல் - குழப்பம், நைந்து விடுதல்

20.கடையாணி - அச்சாணி

21.கந்தர கோலம் - அலங்கோலம்

22.கருமாந்திரம் - திட்டும் சொல்

23.கவட்டி - இரண்டாக விரிந்து செல்லும் குச்சி

24.குக்கல் - நாய்

25.காந்து - வெயிலின் மிகு வெப்பம்

26.கூட்டாஞ்சோறு - பல பொருள்களை ஒன்றாக சமைக்கும் உணவு

27.கூச்சம் - மரத்தூண்

28.கெடாரி - மாடு

29.கெடை - ஓரிடத்தில் அதிக நேரம் அல்லது நாட்கள் இருப்பது

30.கொட்டமுத்து - விளக்கெண்ணெய்

31.கொட்டு முழக்கு - மேள தாளம்

32.சித்தை - சிறிது நேரம்

33.சூரி - கூரிய நீண்ட மடக்குக் கத்தி

34.சீலெ - சேலை

35.சங்கடை - குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் சங்கு

36.சப்படை - தட்டை வடிவம்

37.சாமி சாட்டு - கோவில் திருவிழா தொடங்குதல்

38.சீமை எண்ணெய் - kerosene

39.சீன்றம் - ஒழுங்கற்ற புதர்

40.சுத்திப் போடு - திருஷ்டி கழித்தல்

41.சுளுக்கு - நரம்புப் பெயர்ச்சி

42.செருவு - கவலை

43.தட்டுவாணி - பொறுப்பற்றவன்

44.தெய்யக்கடை - தையல் கடை

45.தண்டுவன் - திருமணமாகாதவன்

46.தாட்டி - தடவை


47.திடுமுட்டி - ஊருக்குச் செய்தி சொல்பவன்

48.தொப்பை - வயிறு, புளியம்பழத்தோல்

49.நவுத்து - நகர்த்து

50.நொள்ளிக்கண் - குருட்டுக்கண்

51.நசியம் - மாடுகள் சினையாகும் பருவம்

52.நஞ்ச சோறு - பழைய நைந்த சோறு

53.நீர்ச்சீலை - கோவணம்

54.நெட்டை - விரல்களை பின்னால் மடக்கினால் உண்டாகும் ஒசை

55.நெலவு - கதவு

56.பம்புதல் - பதுங்குதல்

57.பெருக்கான் - பெருச்சாளி

58.மேக்காலே - மேற்குப்பக்கத்தில்

59.மச்சாண்டாரு - கணவனின் அண்ணன்

60.மகுடம் - கண்ணில் விழும் திரை

61.முகாமி - தானாவதி , முன்நின்று செய்பவர்

62.மேவு - ஆடுமாடு மேய்ச்சலுக்கு வைக்கப்படும் புல்

63.மோளி - அழுக்கு துணியை அளவைக் குறிக்கும் சொல்

64.லோலாக்கு - காதணி

65.வைரி - விரோதி

66.மிந்தி - முன்னால்

67.மொல்ல - மெதுவாக

68.ஒசரத்து - உயரத்தில்

69.பொழங்குவது - பயன் படுத்துவது

70.வெய்வது - திட்டுவது

71.கம்மியாக - குறைவாக

72.பொறவால‌ - பின்னாலே

73.சேந்துவது - தண்ணீர் இறைப்பது

74.கொன்னி - திக்கி

75.பினாத்தல் - உளறல்

76.அடப்பு - வழியை தடுப்பது அதுவும் தண்ணீர் செல்வதை

77.அடிப்பிடிக்கும் - தண்ணீர் இல்லாததால் பானையில் அரிசி பிடித்துக் கொள்வது

78.அண்ணாந்துப் பாரு - மேலே பாரு

79.அண்ணாந்துக் குடி - வாயில் படாமல் குடித்தல்

80.அணாமத்து - யாரும் சொந்தமில்லாதது

81.அத்துபடி - அனைத்தும் தெரிந்த நிலை

82.அத்துரு - அறுத்து விடு

83.அதட்டுவது - மிரட்டுவது, கண்டிப்பது

84.அதாச்சா - அது முடிந்து விட்டதா

85.அதுக்குள்ளேயா - உடனடியாகவா

86.அந்திருச்சு - அறுந்து விட்டது

87.அரப்பு - தலைக்கு போட்டு குளிக்கும் பொருள

88.அரக்கப்பரக்க - சரியாகச் செய்யாமல்

89.அல்லாரும் - அனைவரும்

90.ஆத்திர அவசரத்துக்கு - தேவைப்படும் நேரத்தில்

91.ஆயிருச்சி - முடிந்து விட்டது

92.ஆற அமர - மெதுவாக

93.மை கோதி - தலை கோதுவது

94.வாக்கணம் - தாளிப்பதறகும் காய்ச்சுவதற்கும் பயன்படுத்துவது

95.ஒத்தாசை - உதவி

96.கடவாய் - வாயின் ஒரப்பகுதி

97.கண்டமேனிக்கு - கண்ட படி

98.கழஞ்சு - அரிசியை நீரில் கழுவுவது

99.காணாதை - பார்க்காதை

100.வெயில் தாழ -வெயில் குறைவாக இருக்கும்பொழது

கொங்கு வட்டார வழக்கு - ஆறாவது பாகம்1.அக்கியானம் - தொல்லை, தொந்தரவு

2.அச்சாணியம் - அபச குணம்

3.அட்டுப்பால் - தாய்ப்பாலைத் தவிர்த்துக் கொடுக்கப்படும் மற்ற பால்

4.ஆச்சி - சீதனம், சீர்வரிசைகள்

5.அம்பிலி - சோளக்கூழ்

6.இறவாரம் - கூரையின் சாய்வின் உட்பகுதி

7.இத்தாச்சோடு - மிகப்பெரிய

8.ஊடு - வீடு

9.ஊங்காரம் - காற்றின் ஓசை

10.ஊசை - கொட்டுப் போனது

11.ஊளமூக்கு - சளி நிரம்பிய மூக்கு

12.எசிரி - போட்டி

13.எடங்காடு - insufficient space

14.எம்பொறாப்பு - என்னுடன் பிறந்தவர்

15.ஏகடியம் - கேலி, கிண்டல்

16.ஜயன் - அப்பா, பெரியவர், உயர்ந்தவர்

17.ஒரப்பு - குண்டாகு

18.ஒரம்பு - ஈரநிலம்

19.ஒடம்பு - உடம்பு

20.ஒரு சந்தி - ஒரு வேளை மட்டும் பட்டினி இருத்தல்

21.ஓரி - உடன் பிறந்தவர் யாரும் இல்லாதவர்

22.கடும்பு - சதை போடுதல்

23.கரடு - சிறு குன்று

24.குண்டு - இரைப்பை

25.கொறை - தரிசு நிலம், பயன் படுத்தப் படாத பூமி

26.சிலுப்புதல் - தயிர் கடைதல்

27.தொணெ - துணை